คำถามที่พบบ่อย

ทำการตรวจสอบว่า อยู่ในพื้นที่ให้บริการหรือไม่ ผ่านทางหน้าเว็บไซด์ AIS Fibre, โมบายแอพพลิเคชั่น AIS App เลือกเมนู “สมัคร/ตรวจสอบพื้นที่ใช้บริการ” หรือสมัครผ่านเอไอเอสช้อป, ร้านเทเลวิซ, ตัวแทนจำหน่ายที่มีสัญลักษณ์ AIS Fibre
หากอยู่ในพื้นที่ให้บริการ สามารถสมัครและเลือกแพ็กเกจที่ต้องการใช้งานได้ทันที โดยต้องทำการแนบเอกสารประกอบการสมัครใช้งาน 
- บุคคลธรรมดา เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
- นิติบุคคล เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
2. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน
3. สำเนา ภ.พ. 20
4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)